Yazdır
PDF

AB Projeleri

AB Mali İşbirliği kapsamında yürütülen bölgesel kalkınma programlarının hedeflerine ve belirlenen öncelik alanlarına uygun olan ve her program için özel olarak hazırlanan başvuru rehberlerinde belirtilen şartları taşıyan projeler hibe ile desteklenmektedir.

Finanse edilmesi talep edilen faaliyetlerin ilgili bölgesel program kapsamındaki illerin sınırları içinde yürütülmesi koşuluyla, yerel yönetimler ile kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar başvuruda bulunabilmektedir. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin (KOBİ) ise doğrudan gelir arttırıcı nitelikte olmayan faaliyetlerine hibe verilebilmektedir.

Bu niteliğe sahip kurum ve kuruluşlar;

- Yerel Yönetimler (Belediye, İl Özel İdaresi, Köy Tüzel Kişiliği, Muhtarlıklar)

- KOBİ’ler

- Sivil Toplum Kuruluşları

- Sanayi, Ticaret, Ziraat, Meslek Oda ve Kuruluşları, Vakıflar, Dernekler, Sendikalar, Kooperatifler

- Üniversiteler, Araştırma Enstitüleri ve Eğitim Kurumlarıdır.

KOBİ’lerin desteklenmesi

Tarım, imalat, sanayi ve hizmet sektörlerindeki KOBİ’lerin ihtiyaçlarına hitap edecek ve programın uygulandığı bölgenin ekonomisinin güçlendirilmesine, rekabet gücünün arttırılmasına yönelik yenilikçi, istihdam arttırıcı projeler desteklenebilmektedir.

Örnek proje faaliyetleri;

- KOBİ’lerin geliştirilmesine yönelik danışmanlık ve eğitim faaliyetleri

- Pazarlama girişimleri, fuar ve tanıtım faaliyetleri

- Tarımsal ürünlerin pazarlanmasına yönelik faaliyetler

- Turizm’de gelir getirici, marka yaratıcı yenilikçi girişimler

- İnsan kaynaklarını geliştirmeye yönelik faaliyetler

Çevre ve Küçük Ölçekli Altyapı

Doğal çevrenin korunması, yönetimi ve geliştirilmesine yönelik projeler desteklenebilmektedir.

Örnek proje faaliyetleri;

- Çevre sorunlarının giderilmesine yönelik eğitim faaliyetleri ve çalışmalar

- Atık yönetimi ile kollektif tesislerin ve altyapısının inşası

- Ormanların ve nehir havzalarının korunması ve ıslah edilmesi

- Bölgenin kültür ve turizmini geliştirmeye yönelik restorasyon projeleri

Yerel Düzeyde Kurumsal Kapasitenin Oluşturulması

Yerel inisiyatiflerin kollektif hareket etme kültürünün geliştirilmesine yardımcı olacak projeler desteklenebilmektedir.

Örnek proje faaliyetleri;

- Yerel yönetimler, ticaret, ziraat, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, eğitim kurumları ve diğer yerel inisiyatiflerin kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik faaliyetler

- Teknik bilgi ve deneyim alışverişinin desteklenmesine yönelik faaliyetler

- Mesleki eğitim veya müteşebbis eğitimi sağlamaya yönelik faaliyetler

- Danışmanlık veya iş destekleme faaliyetleri

- Araştırma faaliyetleri

- Kırsal kalkınma faaliyetleri

- Bölgenin iş veya turizm merkezi olarak imajını arttırmayı hedefleyen nitelikteki faaliyetler