Yazdır
PDF

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi

Günümüz koşullarında bilgi, teknoloji ve iletişim alanında yaşanan büyük gelişmeler toplumları kıyasıya bir rekabete ve her geçen gün yeni gelişmelerin yaşandığı ekonomik bir yarış içerisine sürüklemektedir. Dünya ticaretinin küreselleşmesi, rekabetin kapsam ve sınırlarını genişletmiş, yarışa katılanların sayısı giderek artmıştır. Üstelik bu yarışa katılanlar her geçen gün daha üstün nitelikli olmaktadır. Müşteriler artık daha bilinçli, daha bilgili hale gelmiş ve müşteri beklentileri en üst seviyeye ulaşmıştır. Artık müşteri beklentilerini karşılamak yeterli olmamakta müşteri beklentilerinin de ötesine geçmek gerekmektedir. Değişim hızı artmış, özellikle teknoloji alanında yaşanan gelişmeler önceden hayal bile edilemeyen uygulamaları mümkün kılmıştır. Artık değişime ve değişim hızına ayak uyduramayan kuruluşların ayakta kalabilmesi çok zordur. İşletmelerin ayakta kalabilmeleri ancak tüm sektörlerde müşteri ihtiyaç ve beklentilerine uygun mal üretiminin veya hizmetin sağlanmasıyla gerçekleşebilecektir. Bu sebeple, kuruluşlarda, tasarım aşamasından başlayarak üretim, pazarlama ve satış sonrası hizmetlere kadar tüm aşamaları kapsayan ve sürekli iyileşmeyi hedefleyen Kalite Yönetim Sistemi'nin uygulanması olmazsa olmaz bir şart olmuştur.

ISO 9000 Kalite Sistem Standartları, yayımlandığı tarihten (1987) itibaren en fazla ilgi gören ve uygulama alanı bulan milletlerarası standartlar haline gelmiştir. ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi Standartları Serisi, etkili bir yönetim sisteminin nasıl kurulabileceğini, dokümante edilebileceğini ve sürdürülebileceğini göz önüne sermektedir.

ISO 9000 Kalite Standartları Serisi, organizasyonların müşteri memnuniyetinin artırılmasına yönelik olarak Kalite Yönetim Sistemi'nin kurulması ve geliştirilmesi konusunda rehberlik eden ve Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) tarafından yayımlanmış olan bir standartlar bütünüdür.

ISO 9001 ise Kalite Yönetim Sistemi'nin kurulması esnasında uygulanması gereken şartları tanımlayan ve belgelendirmeye esas teşkil eden standarttır.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, müşteri beklentileri, ihtiyaçları ve mevzuat şartlarını karşılama yolu ile müşteri memnuniyetinin artırılmasını öngören dünyaca kabul görmüş bir kalite yönetimi sistemi biçimidir. Kuruluşun organizasyonel yapısından müşterilerinin memnuniyet seviyesine, toplanan verilerin analiz edilmesinden süreçlerin etkin yönetimine, iç denetimlerden ürün tasarımına, satın almadan satışa kadar pek çok noktada Kalite Yönetim Sistemi koşullarını belirler. ISO 9001 Standardı, esas olarak bir kontrol mekanizmasıdır. Bu standardın amacı, hata ve kusurları azaltmak, ortadan kaldırmak ve daha önemlisi oluşabilecek hata ve kusurları önlemektir. Standart, direk olarak ürün ve hizmet kalitesiyle ilgili değil, yönetim sisteminin kalitesi ile ilgilidir. Buradaki temel varsayım, etkin bir Kalite Yönetim Sistemi oluşturulması ve uygulanması halinde müşteri ihtiyaçlarını karşılayacak kaliteli ürün ve hizmetler üretileceğidir.

ISO 9001 Standardı, zorlayıcı değildir ve genel şartlar içerir. Büyük ya da küçük ölçekli ayrımı olmaksızın her sektör için uygulanabilmektedir. Doğru anlaşılıp, doğru uygulandığında güçlü bir yönetim sistemini temsil eder.

Tüm süreçlerinizde “Sürekli İyileştirme”yi hedefleyen, tasarımdan, üretime, pazarlamadan teslimata ve satış sonrası hizmetlere kadar müşteri odaklı etkin bir Kalite Yönetim Sistemi (KYS) için kılavuzunuz KALİBRE…

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Standart Maddeleri

1. Kapsam

2. Atıf Yapılan Standartlar

3. Terimler ve Tarifler

4. Kalite Yönetim Sistemi
4.1. Genel Şartlar
4.2. Dokümantasyon Şartları
4.2.1. Genel
4.2.2. Kalite El Kitabı
4.2.3. Dokümanların Kontrolü
4.2.4. Kayıtların Kontrolü

5. Yönetimin Sorumluluğu
5.1. Yönetimin Taahhüdü
5.2. Müşteri Odaklılık
5.3. Kalite Politikası
5.4. Planlama
5.4.1. Kalite Hedefleri
5.4.2. Kalite Yönetim Sisteminin Planlanması
5.5. Sorumluluk, Yetki ve İletişim
5.5.1. Sorumluluk ve Yetki
5.5.2. Yönetim Temsilcisi
5.5.3. İç İletişim
5.6. Yönetimin Gözden Geçirmesi
5.6.1. Genel
5.6.2. Gözden Geçirme Girdisi
5.6.3. Gözden Geçirme Çıktısı

6. Kaynak Yönetimi
6.1. Kaynakların Sağlanması
6.2. İnsan Kaynakları
6.2.1. Genel
6.2.2. Yeterlilik, Eğitim ve Farkındalık
6.3. Alt Yapı
6.4. Çalışma Ortamı

7. Ürün Gerçekleştirme
7.1. Ürün Gerçekleştirmenin Planlanması
7.2. Müşteri İle İlişkili Prosesler
7.2.1. Ürüne İlişkin Şartların Belirlenmesi
7.2.2. Ürüne İlişkin Şartların Gözden Geçirilmesi
7.2.3. Müşteri İle İletişim
7.3. Tasarım ve Geliştirme
7.3.1. Tasarım ve Geliştirmenin Planlanması
7.3.2. Tasarım ve Geliştirme Girdileri
7.3.3. Tasarım ve Geliştirme Çıktıları
7.3.4. Tasarım ve Geliştirmenin Gözden Geçirilmesi
7.3.5. Tasarım ve Geliştirmenin Doğrulanması
7.3.6. Tasarım ve Geliştirmenin Geçerli Kılınması
7.3.7. Tasarım ve Geliştirme Değişikliklerinin Kontrolü
7.4. Satınalma
7.4.1. Satınalma Prosesi
7.4.2. Satınalma Bilgisi
7.4.3. Satınalınan Ürünün Doğrulanması
7.5. Üretim ve Hizmetin Sunumu
7.5.1. Üretim ve Hizmetin Sunumunun Kontrolü
7.5.2. Üretim ve hizmetin sunumu için proseslerin geçerli kılınması
7.5.3. Tanımlama ve izlenebilirlik
7.5.4. Müşteri mülkiyeti
7.5.5. Ürünün muhafazası
7.6. İzleme ve ölçme donanımının kontrolü

8. Ölçme, Analiz ve İyileştirme
8.1. Genel
8.2. İzleme ve ölçme
8.2.1. Müşteri memnuniyeti
8.2.2. İç tetkik
8.2.3. Proseslerin izlenmesi ve ölçülmesi
8.2.4. Ürünün izlenmesi ve ölçülmesi
8.3. Uygun olmayan ürünün kontrolü
8.4. Veri analizi
8.5. İyileştirme
8.5.1. Sürekli iyileştirme
8.5.2. Düzeltici faaliyet
8.5.3. Önleyici faaliyet